שמחת החיים

שמחת החיים

וויאזוי דורכצוגיין די שווערסטע און שענסטע צייטן צוגלייך

שלום בית

שלום בית

א נאנטע געפיל פון אהבה ואחוה צווישן מאן און ווייב

אמונה

אמונה

א גייסט פון קלארע אמונה אויף שריט און טריט

לעצטיגע קורסעס און לעקציעס